Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersModulesPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du har spørsmål eller kommentarer til avtaleteksten kan du rette dem til kundesupport på post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du har spørsmål eller kommentarer til avtaleteksten kan du rette dem til kundesupport på post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du har spørsmål eller kommentarer til avtaleteksten kan du rette dem til kundesupport på post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du har spørsmål eller kommentarer til avtaleteksten kan du rette dem til kundesupport på post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du har spørsmål eller kommentarer til avtaleteksten kan du rette dem til kundesupport på post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du har spørsmål eller kommentarer til avtaleteksten kan du rette dem til kundesupport på post@infokanal.com".

Administrasjon av dine skjermer

Avtaler

Her er de generelle vilkårene som gjelder for alle brukere av Infokanal produkter. Noen kontraktspunkter kan være noe annerledes for enkelte kunder under spesielle omstendigheter.***

Forklaring

Partner: Selskap som har lisens for bruk av programvaren Infokanal®.
Infokanal® utstiller: Selskaper med lisens for bruk av Infokanal® til eget internt bruk. Partner kan med denne avtalen tilby kunder slikt system.
Infokanal®: System for webstyrt informasjon og nyheter på storskjerm.
Infokanal® reklame: Bruk av varemerket Infokanal® i forbindelse med reklamevisning på storskjerm på offentlige steder.
Opparbeidet område: Områder som har skjermer i drift, med annonser fra kunder.
Moduler: Filer som kjøres med Infokanal® klient programvaren og viser innhold styrt fra en eller flere nettsider, samt infokanaladministrasjon under Infokanal® nettsider.
Klientprogramvare: Programvare installert på PC-ene tilknyttet skjermene montert. Programvaren kjører visning på skjerm og synkroniserer innholdet med administrasjonsside på internett.
En Loop: Visningstiden på skjermene er totalt på 10 minutter og kalles en «loop». Etter 10 minutter starter visning på ny.
Bruker/brukerområde: Pålogging og nettsider for område for styring av egne skjermer med tilhørende FTP-område og tilgang til serverresurser.
Rettighetshaver: Solberg Media AS, med alle rettigheter.

HOVEDPUNKTER

I. Infokanal® reklame: Denne avtalen gir Partner tillatelse til å bygge opp Infokanal® reklame i området avtalt.

Konsepter kan opparbeides alle steder der andre ikke allerede driver Infokanal® virksomhet.

Dersom andre har virksomhet i et ønsket område, står Partner fritt til å søke samarbeid med disse.

Dersom det oppstår konflikter, er det Rettighetshaver som avgjør tvistespørsmål.

Denne avtalen gir ikke Partner eksklusive rettigheter for bruk av Infokanal, annet enn i egne opparbeidede områder. Etter hvert som nye områder opparbeides, blir disse områdene automatisk ansett som eksklusive for Partner. Dette gjelder f.o.m. Partner skriftlig informerer om konkret aktivitet som skal starte opp i et område, med forpliktende opparbeidelse av området.

Rettighetshaver vil gi Partner rimelig tid til opparbeidelse før andre Partnere vil bli vurdert i ledige områder.

II. Infokanal® utstiller: Partner kan med denne avtalen også inngå Infokanal ® utstiller avtaler, uavhengig av andre Partnere i alle land og områder.

Infokanal® Utstiller avtalen i denne kontrakten, betyr at Partner kan videreformidle Infokanal® Systemet til bedrifter som ønsker systemet installert for intern informasjon.

Dette gjelder alle versjoner av Infokanal.

Det er ikke anledning til å selge reklame på slike skjermer som kan konkurrere med andre Partnere. Dersom en slik avtale tegnes, skal alle eventuelle berørte Partnere orienteres om dette.

III. Bruksrett: Lisenser i denne avtalen er knyttet opp mot selskaper denne avtalen er inngått med og kan ikke brukes av datterselskaper eller andre selskaper uten spesiell tillatelse for dette.

IV. Fremdrift: Partner skal fortløpende, minimum to ganger i året, orienteres om fremdriftsplaner. Dersom den nødvendige fremdriften stanser eller avtar, i en slik grad at det samtidlig er rom for større dekning i et opparbeidet område, står rettighetshaver fritt til også å inngå avtaler med andre Partnere i dette området.

Rettighetshaver alene bestemmer om området krever større dekning, men kravet skal være godt begrunnet og innenfor rimelighetens grenser. Dersom Partner ikke kan klandres for forholdet skal Rettighetshaver vise ekstra tålmodighet før tiltak iverksettes. Partner skal i slike tilfeller få skriftlig varsel og gis en mulighet til å utbedre forholdet.

 

ØKONOMI

V. Partner forplikter seg til å betale per skjerm månedlig lisens for Infokanal® reklame og Infokanal® utstiller - etter avtale.

Fakturagrunnlag er sonene som til en hver tid er opprettet på administrasjonsgrensesnitt. Hvilke soner som er i bruk er uvesentlig. Partner skal selv påse at soner som ikke er i bruk fjernes fra administrasjonsside på internett.

VI. 6 minutter reklametid i timen på skjermer i opparbeidede områder.
Partnere stiller visningstiden til rådighet for Rettighetshaver som del av betaling i denne kontrakten. Dette utgjør 1 minutt per 10 minutter.

VII. Partner får én bruker inkludert i denne avtalen. Øvrige brukere som bestilles blir belastet med NOK 150,- per bruker i måneden.

VIII. Lisens faktureres forskuddsvis hver måned. Ved bortfall av innbetaling opphør lisensen ved utgang av perioden det er innbetalt lisens for. Rettighetshaver plikter å gi skriftlig beskjed på e-post og gi rimelig tid til å komme Rettighetshaver i møte før en eventuell stenging må iverksettes.


PRISJUSTERING

IX. Rettighetshaver kan beslutte økning i alle avgifter med tre måneders varsel og med inntil 30 % om gangen. Prisøkninger skal være godt begrunnet og dokumentert. Om Partner ikke er enig i prisøkningen kan Partner bes om å løses fra denne kontrakt.

Verditaksering av systemet, programvare med webløsninger, vil være avgjørende for pris fastsettelsen. Videreutvikling og investeringer som kommer Partner til gode, vil også kunne påvirke prisvurderinger.

Priser vil også bli indeksregulert ved årsskiftet hvert år ihht SSB sin konsumprisindeks.


PRODUKSJON ANNONSER

X. Partner tilbys med denne avtalen produksjon av annonser til systemet produsert i Flash for kun rundt £125 per produksjon eks. moms. Tjenesten har 7 dagers produksjonsgaranti (normalt 3-5 dager) og kan bestilles fra egen nettside.

Forutsetningen for denne prisen er at Partner har direkte kontakt med produsent-partner på gjennom nettsiden som er satt opp. Denne kontakten skjer på engelsk.

Partner betaler for tjenesten direkte ved bruk av betalingskort på nettsiden.

Denne tjenesten kan også prisreguleres som for øvrig nevnt under punkt for Prisjustering.


ANDRE PLIKTER

XI. Internett oppkobling til alle PC-er i systemet er avgjørende for at systemet skal fungere. Dersom nettlinjer faller ut i mer enn én måned, er Partner forpliktet til å melde fra om dette.

Dersom flere maskiner står uten internettilknytning i mer enn 3 måneder, kan Rettighetshaver oppheve Rettigheter for det aktuelle området.

XII. Partner forplikter seg til å sette seg inn i den tekniske løsningen og skaffe seg nødvendig kunnskap. Solberg Media AS stiller med opplæring av personell første 6 måneder etter inngåelsen av denne avtalen. Partner skal alltid ha en egen teknisk ansvarlig.

XIII. Partner skal etter beste evne sette seg inn i løsningene slik at nødvendig drift kan gjennomføres uten hjelp fra Rettighetshaver.

XIV. Opplæring av nye løsninger er inkludert i denne avtalen. Utover dette er prisen for opplæring NOK 870,- per påbegynte time, med tillegg for reise og eventuelt opphold.

XV. Support gis gratis som del av denne avtalen første 6 måneder. Utover dette faktureres 690 kroner per time.

XVI. Administrasjonssidene på nett er laget slik at Partner selv kan redigere innholdet på nettsidene www.infok.no.

Priser og detaljer i forbindelse med fakturering med videre, kan en også endre ved pålogging til administrasjonsside med brukernavn og passord.

Dersom Partner selv ikke er i stand til å gjøre nødvendige endringer på nettsidene – til tross for at Rettighetshaver har gitt tilstrekkelig god nok opplæring, vil Rettighetshaver forbeholde seg retten til å fakturere Parter for hver time med NOK 870,-.

Alle priser for tjenester levert av Rettighetshaver vil bli justert som beskrevet under punkt for Prisjustering. Det vil bli gitt skriftlig orientering om slikt på e-post.


PROGRAMVARE OG SYSTEM

XVII. Rettighetshaver avgjør alle detaljer i utforming, funksjonalitet og alt annet som vedrører selve programvaren. Partner står fritt til å komme med forslag. Partner kan også få utført endringer mot betaling, dersom det er enighet om dette.

XVIII. Visningstiden på En loop er satt til 10 minutter. Normalvisningen til en annonse er dermed 6 ganger i timen. Visningstiden for en bildefil er 6 sekunder. Disse verdiene er nedfelt i programvaren og kan ikke endres.

XIX. Programvaren er eiendom av Rettighetshaver og kan ikke overdras til andre uten skriftlig samtykke fra Rettighetshaver. Bruk av programvaren er imidlertid regulert av øvrige punkter i denne avtalen, samt lisensavtale godtatt ved installasjon av selve programvaren. Denne lisensavtalen kan bli endret med nye tekniske muligheter, dersom det er nødvendig.

XX. Programvarelisens er en kontrakt mellom Partner og Rettighetshaver og kan ikke fremleies eller videreformidles i noen form.

Unntaket er tjenester definert som Infokanal® Utstiller i denne kontrakten.

XXI. Programvaren kan ikke endres eller modifiseres på noen måte. Alle programvareendringer utføres av Rettighetshaver.

Kildekode vil ikke under noen omstendigheter frigis til Partner eller tredjepart.

XXII. Avtalen gir ingen eksklusivitet i forhold til bruk av programvare, system, varemerke eller noe annet vedrørende Infokanal®, foruten rettigheter for opparbeidede områder.

XXIII. Infokanal® logo og navnelyd skal brukes i forbindelse med markedsføring og drift av dette produktet.

XXIV. Infokanal® er et varemerke eiet av Rettighetshaver, Solberg Media AS, og kan ikke brukes til annet en det denne avtalen regulerer og naturlig bruk av Partners firmanavn, Infokanal AS.

XXV. Infokanal® kjennetegn og navnelyd skal brukes på en slik måte at konseptets anseelse i markedet fremmes.

 

KOMPETANSE

XXVI. Partner står for anskaffelsen av alt teknisk utstyr på eget ansvar. Komplikasjoner som bruk av ukurant utstyr medfører, skal Partner løse på egenhånd eller kjøpe tjenester fra Rettighetshaver for å løse problemene.

XXVII. Partner står for etablering av internettstilkobling, der dette ikke er innlagt og er testet mot Infokanal® systemet.

XXVIII. Partner er selv ansvarlig for overvåkning av montert utstyr. Administrasjonssidene på www.infok.no har egen overvåkninsside.

XXIX. Alle skjermer skal sjekkes ved bruk av webkamera, selvsyn eller ved å kontakte innplasseringsstedet – minimum en gang i uken.

Vesentlig mislighold av dette punktet vil kunne ansees som svekkelse av konseptets anseelse i markedet og medføre opphør av rettigheter til bruk av lisenser og konsept i det aktuelle området.

Det skal i slike tilfeller utarbeides skriftlig advarsel, med frist for utbedring av forholdet.


INNKJØP

XXX. Partner sørger for at Rettighetshaver og andre Partnere får adgang til samme avtaler på utstyr og tjenester som benyttes av Partner. Andre Partnere har samme plikter.


UREGELMESSIGHETER

XXXI. Ved eventuelle uoverensstemmelser, eller tvistigheter relatert til nærværende avtale om Infokanal® skal dette søkes løst ved forhandlinger, alternativt ved søksmål hvor Haugesund tingrett avtales som verneting.

XXXII. Juridiske og økonomiske forhold skal kun rettes mot Rettighetshaver, Solberg Media AS. Daglig leder/eier er kun forpliktet i henhold til gjeldende aksjelovgivning.

XXXIII. Partner har alt ansvar og brukerstøtte ovenfor egne Utstillere / tredjepart, i den grad det er tegnet egen avtale om dette.

XXXIV. Force Majeur. Dersom partene påberoper seg «force majeur» skal det snarest varsles skriftlig til den annen part. Dersom dette blir godtatt vil det oppstå ansvarsfrihet i forhold til hele eller deler av forpliktelsene i denne avtale..

XXXV. Dersom Partner opptrer på en slik måte at konseptets anseelse i markedet svekkes vesentlig kan rettighetshaver umiddelbart avslutte denne avtale. Ved rettmessig opphør av denne avtale, uansett grunn, skal Partner umiddelbart avslutte bruk av kjennetegn samt programvare.

XXXVI. Innhold for offentlig visning skal alltid være av en slik karakter at konseptets anseelse i markedet ikke svekkes eller kan oppleves useriøst eller amatørmessig på noen måte.

XXXVII. Dersom innhold ikke passende for Infokanal® konseptet blir vist, kan denne avtalen sies opp med umiddelbar virkning. Partner skal gis mulighet til å rette på forholdet ved å stanse upassende visninger innen rimelig tid.

XXXVIII. Ved skriftlige meddelelser godtas e-post. Den gjeldende adressene er post@infokanal.com.ANNET


XXXIX. Partner kan ikke endre på Infokanal ® konseptene i noen form, uten at annet følger av denne avtale eller av annen skriftlig avtale om dette med Rettighetshaver. Dette gjelder grunnleggende endringer, og skal ikke hemme Partners normale fleksibilitet i forhold til driften av Infokanal konseptet.

XL. Rettighetshaver forplikter seg til å holde seg informert om potensielle konkurrenter både nasjonalt og internasjonalt og til en hver tid sørge for at programvaren er oppdatert, samt å arbeide kreativt med å utvikle løsninger videre. Det er Rettighetshaver selv som avgjør hva som skal utvikles og når.

XLI. De økonomiske forpliktelsene i denne avtalen starter så snart denne avtale er undertegnet.

XLII. Infokanal® er et beskyttet varemerke.

XLIII. Denne avtale er undertegnet og utferdiget i to eksemplarer, en til hver av partene.